Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtshandelingen en verbintenissen waarbij Intec Learning B.V. producten, werkzaamheden en/of diensten levert, ook als deze niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
1.1 Intec Learning B.V.: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33186136.
1.2 Opdrachtgever: de partij aan wie Intec Learning B.V. een aanbieding heeft gedaan of met wie Intec Learning B.V. een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Kandidaat: een door Intec Learning B.V. geselecteerde en aan Opdrachtgever voorgedragen persoon.
1.4 Opdrachtnemer: een (rechts)persoon die buiten dienstbetrekking op basis van een overeenkomst van opdracht met Intec Learning B.V. op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden verricht.
2. Algemeen
2.1 Eventuele Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Intec Learning B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3. Offertes & Overeenkomsten
3.1 Elke offerte van Intec Learning B.V. is in principe vrijblijvend en blijft 14 dagen geldig tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.2 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Intec Learning B.V. komt tot stand door:
a. ondertekening van de offerte door de opdrachtgever;
b. ondertekening van de schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever;
c. door bevestiging van de offerte door de opdrachtgever per e-mail.
3.3 Een tussen Opdrachtgever en Intec Learning B.V. gesloten overeenkomst voor bepaalde duur kan niet eenzijdig worden opgeschort of tussentijds worden beëindigd behoudens op grond van het bepaalde in de betreffende overeenkomst en/of in de artikelen 4.6, 6.7 en 11 van deze Algemene Voorwaarden en met inachtneming van het in genoemde artikelen bepaalde.

4. Prijs & Betaling
4.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief reiskosten en BTW
4.2 Betaling door Opdrachtgever aan Intec Learning B.V. dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden zonder enige inhouding of verrekening en zonder dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Intec Learning B.V. behoudt zich het recht voor vooruitbetaling van haar werkzaamheden, diensten of producten te verlangen.
4.3 Bij te late betaling is Opdrachtgever met ingang van de vervaldag van de facturen van rechtswege in verzuim en is alsdan een onmiddellijk opeisbare vertragingsrente van 1,5% per maand over het openstaande bedrag verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.
4.4 Alle kosten, zowel in als buiten rechtelijk, de kosten van rechtsbijstand van Intec Learning B.V. daaronder begrepen, die Intec Learning B.V. moet maken ten gevolge van de niet nakoming door Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten van Intec Learning B.V. worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom van de vordering, met een minimum van € 250,-.
4.5 Intec Learning B.V. heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat Opdrachtgever aan al zijn opeisbare betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4.6 Intec Learning B.V. heeft het recht haar prijzen en tarieven jaarlijks per 1 januari te wijzigen. Ingeval een dergelijke wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, heeft Opdrachtgever het recht de betreffende overeenkomst tussentijds te beëindigen, mits zulks geschiedt binnen dertig dagen na ontvangst van de aankondiging van de prijs- of tariefsverhoging door middel van een aangetekend schrijven aan Intec Learning B.V.
4.7 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft Intec Learning B.V. het recht haar tarieven, bij projecten met een projectduur van een jaar of langer en/of bij de verlenging van een overeenkomst van opdracht met een Opdrachtnemer, tussentijds te verhogen.

5. Vertrouwelijke Informatie
5.1 Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van in het kader van (de uitvoering van) een opdracht verkregen informatie met betrekking tot de andere partij en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of bekend behoort te zijn. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.
5.2 Intec Learning B.V. zal in de overeenkomst met Opdrachtnemer die door Intec Learning B.V. wordt ingeschakeld, een bepaling doen opnemen waarin de betrokkene(n) wordt/worden verplicht tot geheimhouding tegenover alle derden wat betreft gegevens met betrekking tot Opdrachtgevers onderneming die hem in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden bekend zijn geworden en waarvan redelijkerwijs moet aangenomen dat deze een vertrouwelijk karakter hebben.

6. Uitvoering Opdrachten & Medewerking Opdrachtgever
6.1 Intec Learning B.V. zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. De verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting.
6.2 Opdrachtgever zal Intec Learning B.V. steeds tijdig alle voor een project nuttige en noodzakelijke informatie verschaffen, welke informatie juist en volledig dient te zijn.
6.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van Intec Learning B.V. is gesteld en/of indien de plaats waar Intec Learning B.V. werkzaamheden moet uitvoeren dan wel diensten moet verlenen niet, niet tijdig niet conform de afspraken ter beschikking van Intec Learning B.V. zal staan en/of indien Opdrachtgever nalaat, voor zover vereist, handelingen en voorstellen van Intec Learning B.V. te accorderen, of Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen jegens Intec Learning B.V. voldoet, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichtingen van Intec Learning B.V. leiden en kunnen door Intec Learning B.V. te maken extra kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.4 Ingeval Opdrachtnemers van Intec Learning B.V. ten kantore van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten in het kader van detachering, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerker(s) in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met telefoon, datacommunicatiefaciliteiten en andere gebruikelijke kantoorfaciliteiten zorgdragen.
6.5 Indien Opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd aan Intec Learning B.V. kenbaar heeft gemaakt dat een Opdrachtnemer niet naar behoren functioneert, zullen partijen in overleg treden over eventuele vervanging van deze Opdrachtnemer.
6.6 Indien Intec Learning B.V. na evaluatie en beoordeling van de bezwaren van Opdrachtgever besluit tot vervanging, zal Intec Learning B.V. zich inspannen om zo spoedig mogelijk een geschikte vervanger te vinden. In dat geval zullen partijen in overleg treden over de (financiële) gevolgen van de vervanging.
6.7 Intec Learning B.V. zal nimmer aansprakelijk zijn voor een beëindiging van de werkzaamheden door Opdrachtnemer. Ook niet indien dit geschiedt zonder inachtneming van enige termijn. In dit geval zal Opdrachtgever Intec Learning B.V. een redelijke termijn gunnen om voor vervanging zorg te dragen. Indien Intec Learning B.V. niet binnen de hiervoor genoemde redelijke termijn voor vervanging zorg draagt, zal dit voor Opdrachtgever grond voor ontbinding opleveren. Intec Learning B.V. zal echter nimmer gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij een wettelijke verplichting daaraan in de weg staat.
6.8 Opdrachtgever is gehouden om alle veiligheidsmaatregelen te treffen, zoals die krachtens artikel 7:658 BW redelijkerwijze van een werkgever verwacht kunnen worden, teneinde te voorkomen dat de bij Opdrachtgever werkzame Opdrachtnemer enige schade lijdt in de uitoefening van de werkzaamheden. Opdrachtgever zal Intec Learning B.V. vrijwaren voor alle aanspraken die het gevolg zijn van het onvoldoende nakomen van voormelde verplichting.
6.9 Opdrachtgever is gehouden om bij aanvang van de werkzaamheden de binnen haar onderneming geldende veiligheidsvoorschriften schriftelijk kenbaar te maken aan Opdrachtnemers die binnen de onderneming van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten.

7. Termijnen
7.1 Alle door Intec Learning B.V. aan Opdrachtgever genoemde termijnen, waarbinnen zij uitvoering zal geven aan verplichtingen op grond van een overeenkomst met Opdrachtgever, zijn door Intec Learning B.V. naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Deze termijnen hebben voor Intec Learning B.V. echter geen bindend karakter;
7.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Intec Learning B.V. en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Intec Learning B.V. is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Intec Learning B.V..
8.2 Voorts sluit Intec Learning B.V. iedere aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, welke is veroorzaakt, al dan niet binnen het kader van het Project, door of ten gevolge van een (niet naar behoren) functioneren van een Opdrachtnemer, waaronder begrepen schade door het door Opdrachtnemer namens Opdrachtgever aangaan van verbintenissen jegens derden, al dan niet met toestemming van Opdrachtgever.
8.3 In geen geval is Intec Learning B.V. aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade (waaronder bedrijfsschade en schade wegens gederfde winst e.d.) door welke oorzaak ook ontstaan.
8.4 In het geval Intec Learning B.V. toch aansprakelijk is, zal de door Intec Learning B.V. te betalen schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 25% van de op grond van de betreffende overeenkomst door Intec Learning B.V. aan Opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (excl. BTW).
8.5 Intec Learning B.V. aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor directe letsel- en zaakschade veroorzaakt door haar ondergeschikten of hulppersonen als bedoeld in artikel 6:170 respectievelijk 6:171 BW in het kader van hun taakuitoefening, indien en voor zover de door Intec Learning B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in verband met de betreffende schade tot uitkering overgaat. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidverzekeraar wordt uitgekeerd. Voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van haar ondergeschikten respectievelijk hulppersonen is Intec Learning B.V. echter nimmer aansprakelijk.
8.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Opdrachtgever de schade onverwijld, doch in geen geval later dan één maand na het ontstaan daarvan door middel van een aangetekend schrijven bij Intec Learning B.V. heeft aangemeld.
8.7 Opdrachtgever vrijwaart Intec Learning B.V. tegen aanspraken van derden ter zake van door deze derden geleden of te lijden schade verband houdende met de door Intec Learning B.V. aan Opdrachtgever geleverde diensten en/of schade veroorzaakt door een (gedetacheerde) Opdrachtnemer (al dan niet binnen het kader van het Project), voor zover het schade betreft die op grond van dit artikel 8 niet op Intec Learning B.V. zou kunnen worden verhaald indien de betreffende schade door Opdrachtgever zelf zou zijn geleden.
8.8 Opdrachtgever zal een Opdrachtnemer van Intec Learning B.V. die de schade heeft veroorzaakt niet aansprakelijk stellen, behoudens voor zover de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van de betreffende Opdrachtnemer.
8.10 Intec Learning B.V. baseert de selectie van Opdrachtnemers en Kandidaten mede op de inlichtingen die Opdrachtnemers en Kandidaten verstrekken. Intec Learning B.V. vertrouwt erop dat de aldus verstrekte informatie juist is, en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in het geval dat deze informatie onjuist of misleidend blijkt te zijn.

9. Annulering
9.1 Bij annulering of wijziging van een overeengekomen opdracht geldt (tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de opdrachtbevestiging) de volgende annuleringsregeling:
▪ Bij annulering tussen vier en twee weken van de eerste uitvoeringsdag wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht;
▪ Bij annulering binnen 2 weken van de eerste uitvoeringsdag wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. In onderling overleg kan een uitvoeringsdag verplaatst worden, voor zover de wijziging niet conflicteert met andere afspraken.

10. Bijzondere Bepalingen
10.1 Facturering naar aanleiding van een werving en selectie overeenkomst vindt plaats op basis van een succesfee. Deze succesfee bedraagt 25 % van het bruto jaarsalaris van de Kandidaat. Onder bruto jaarsalaris wordt verstaan: het bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld en andere vaste vergoedingen, zoals omschreven in de arbeidsovereenkomst. De Opdrachtgever dient uiterlijk binnen een week na ondertekening van de arbeidsovereenkomst door Opdrachtgever en Kandidaat een kopie naar Intec Learning B.V. te sturen.
10.2 Intec Learning B.V. start haar selectieprocedure aan de hand van een door Opdrachtgever goedgekeurd functieprofiel. Annulering door Opdrachtgever van een reeds verstrekte, maar nog niet voltooide opdracht tot Werving en Selectie is slechts mogelijk met instemming van Intec Learning B.V.. In overleg wordt een redelijke startfee bepaald (richtlijn: 5% van het bruto jaarsalaris) die Opdrachtgever aan Intec Learning B.V. verschuldigd is.

11. Ontbinding
11.1 Indien een partij – niet zijnde Intec Learning B.V. – één of meer van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en niet binnen een redelijke termijn nadat Intec Learning B.V. haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld, alsnog voor een juiste nakoming van de overeenkomst zorg draagt, zal Intec Learning B.V. de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst kunnen ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij.
11.2 Indien een partij – niet zijnde Intec Learning B.V.- in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel diens faillissement wordt aangevraagd en/of indien aan hem surseance van betaling wordt verleend, dan wel hierom wordt verzocht, kan Intec Learning B.V. de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door middel van een aangetekend schrijven aan
eerstgenoemde partij. Intec Learning B.V. zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
11.3 Ingeval een partij – niet zijnde Intec Learning B.V. – een beroep doet op overmacht en de overmachtperiode langer dan drie maanden heeft geduurd, dan wel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren, kan Intec Learning B.V. de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de ene partij (geheel of gedeeltelijk) ontbinden. Dit recht tot ontbinding vervalt indien, voordat hiervan gebruik is gemaakt, de verbintenis, waarvan de nakoming door overmacht tijdelijk werd verhinderd, alsnog kan worden nagekomen.
11.4 Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Intec Learning B.V. nog niet is uitgevoerd. Bedragen die door Intec Learning B.V. vóór de ontbinding zijn gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

12. Toepasselijk Recht & Geschillen
12.1 Op iedere overeenkomst tussen Intec Learning B.V. en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.